Zásady ochrany osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pre osoby, ktoré zanechajú svoj kontakt na webovej stránke

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s

§ 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

 1. Prevádzkovateľ:

ELITCargo, s. r. o.

Za vodou 132

027 41 Oravský Podzámok

IČO: 36 730 700

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

 1. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na Mgr. Adrianu Hubovú, a to písomnou formou alebo osobne na adrese:

Za vodou 132, 027 41 Oravský Podzámok,

1. poschodie, č. dverí 4, v čase od 9:00 do 12:00 počas pracovného týždňa, tel. kontakt 043 381 7778, e-mail: ekonomicke@elitcargo.eu

(ďalej len ako „Poverená osoba“)

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

  1. Marketingové zasielanie newsletterov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (priamy marketing).

  2. Uzatváranie kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom e-shopu prevádzkovateľa.

 1. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:

  1. 10 rokov na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely podľa ods. III písm. a),

  2. 5 rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa ods. III písm. b).

 2. Získané osobné údaje v celom rozsahu bude spracúvať Prevádzkovateľ.

 1. Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. b) je potrebné na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu.

 1. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

 1. Vystavenie prvej kópie podľa ods. VIII je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

 1. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

 1. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

  2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

  3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. XVII,

  4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

  5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

  6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

 1. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

  1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

  2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

  3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

  4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

  5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 1. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

 1. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

  1. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. XVIII, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

  2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

  3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

  4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 1. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

 1. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

 1. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

  1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,

  2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,

  3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

 1. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu XVII písm. b), jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

 1. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.

 1. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.

 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

 1. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

V Oravskom Podzámku, dňa 25. mája 2018

Obchodné Podmienky

Objednávka

 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho ELITCargo s.r.o., Za Vodou 132, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 36 730 700, IČ DPH: SK20 22 309 751, prostredníctvom obchodného systému na www.vyvoz-zumpy.sk alebo www.sklolaminatovenadrze.sk elektronickou formou cez e-shop.
 2. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
 3. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).
 4. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 5. Po prijatí objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
 6. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

I. Dodacie lehoty

 1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Predávajúci je povinný objednávku vybaviť bezodkladne k spokojnosti kupujúceho v prípade, že je tovar na sklade.
 2. Vo všeobecnosti je termín odoslania alebo odberu tovaru od 2 do 7 dní pri sortimente baktérií a enýmov a 14-21 dní pri sortimente sklolaminátových nádrží a vodomerných šácht od dátumu prijatia objednávky prípadne pripísania preddavkovej FA za tovar na náš účet /platí pre sklolaminátové nádrže a vodomerné šachty/.
 3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.
 2. Kúpna cena je súčet cien objednaných tovarov plus cena dopravy a dobierky v zmysle cenníka dopravy. Aktuálne ceny sa nachádzajú v sekcii doprava a platba.
 3. Spotrebiteľ uhrádza kúpnu cenu na dobierku kuriérovi – pri preberaní tovaru, alebo vopred na číslo účtu (IBAN): SK30 7500 0000 0040 0462 5882, SWIFT: CEKOSKBX

4. Spôsob dopravy a platby sa uvádza v príslušnej sekcii tejto stránky.

III. Preberanie tovaru

 1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar.
 2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s pracovníkom kuriérskej služby spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
 3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom prevzatím zásielky a uhradením plnej kúpnej ceny a poštovného. V prípade úhrady tovaru zálohovou faktúrou nadobúda vlastnícke práva k produktom až pripísaním plnej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Do tej doby ostáva vlastnícke právo na strane predávajúceho.

4. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

IV. Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).
 2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v zmysle zákona do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.
 1. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom uzatvorenom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu, ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.
 2. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
 3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
  1. produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
  2. zmenila sa cena dodávateľa produktu
  3. vystavená cena produktu bola chybná

V. Reklamácie

 1. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje) reklamovaný produkt v originálnom balení, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.
 2. Oprávnenie na reklamáciu zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením obalu, prevádzkovaním výrobku nevhodným spôsobom, a najmä nedodržaním návodu na použitie zo strany spotrebiteľa.
 3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VI. Reklamácie sklolaminátové nádrže a vodomerné šachty

 1. Zákazník prehlasuje, že sa pred začiatkom montáže oboznámil s dodanými montážnymi pokynmi a podmienkami pre poskytnutie záruky a bude postupovať podľa týchto dokumentov.
 2. Záruka môže byť uplatnená iba po predložení dokladu o kúpe a správne vyplneného záručného listu, ktorý obsahuje všetky svoje stránky, vrátane montážnych pokynov, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.
 3. Lehota poskytnutej záruky na sklolaminátové nádrže môže byť bezplatne predĺžená na 15 rokov, pokaľ zákazník splní nasledujúce podmienky:

1. uskutoční montáž 100% zhodnú s pokynmi výrobcu podľa montážnych pokynov.

2. do 2 mesiacov od dátumu zakúpenia nádrže na FA zašle na e-mail predajcu:

a) čestné prehlásenie o inštalácii v súlade so záručnými podmienkami

b) minimálne 20ks čitateľných fotiek z priebehu montáže – 5ks z každej etapy montáže t.j.: výkop – osadenie – obsyp – konečná úprava terénu.

 1. Poskytovateľ záruky si vyhradzuje právo nepredĺžiť záručnú dobu, pokiaľ zákazník nesplní všetky požadované podmienky. Poskytovateľ záruky bude zákazníka vo spiatočnom emaily informovať o uznaní predĺženia záručnej doby po preskúmaní dodanej fotodokumentácie do 30 dní.
 2. Poskytovateľ záruky nenesie zodpovednosť za poškodenie, ktoré vzniklo pred montážou a v priebehu montáže, spôsobené neopatrným zaobchádzaním s tovarom alebo spôsobené podzemnými škodami /montáž v okolí banských výkopov, zemetrasenia, atd./
 3. V prípade, že dôjde k poškodeniu v priebehu používania zariadenia následkom jeho vady, poskytovateľ záruky nesie zodpovednosť za opravu výrobku alebo výmenu za nový výrobok, avšak nehradí náklady súvisiace so zemnými prácami, ktoré neprevádzal, vytiahnutím nádrže zo zeme a prepravou nádrže na opravu, v prípade, že sa táto nedá urobiť na mieste.
 4. Všetky vady, ktoré sú uznané v rámci reklamácie, budú odstránené v lehote do 30 dní, pričom táto lehota môže byť predĺžená z dôvodu, ktoré nie sú zavinené poskytovateľom záruky ako napr. veľmi zlé meteorologické podmienky, ktoré znemožňujú uskutočniť opravy.
 5. Predajca, poskytuje záruku na výrobok v rozsahu nepriepustnosti a mechanickej odolnosti na dobu dvoch (2) rokov odo dňa uvedeného na predajnom doklade. Predĺžená záruka 15r bude zákazníkovi poskytnutá, až keď splní všetky podmienky bodu 3. týchto podmienok. Zákazník bude o predĺžení záruky predajcom informovaný emailom. Táto záruka platí len pre sklolaminátové nádrže. Vodomerné šachty majú štandardnú záruku 3 roky.

VII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Uhradením kúpnej ceny kupujúcim predávajúcem a prevzatím nádrže, kupujúci súhlasí, aby boli fotografie, ktoré budú kupujúcim dodané predávajucem pre uznanie záruky na nádrže, vodomerné šachty a ostatný sortiment predávajúceho, použité aj na marketingové účely predávajúceho a to hlavne na jeho webe, do brožúr, prospektov atď..

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, ktoré by medzi zmluvnými stranami vznikli na základe tejto Zmluvy alebo súvisiacich s touto Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik Zmluvy, je príslušný prejednať a rozhodnúť s konečnou platnosťou v rozhodcovskom konaní pred jediným rozhodcom STÁLY ROZHODCOVSKÝ SÚD pri IUDEX zriadený pri právnickej osobe IUDEX s.r.o., so sídlom: Pavla Mudroňa 43, 036 01 Martin. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že rozsudok tohto rozhodcovského súdu bude záväzný pre zmluvné strany, že v stanovených lehotách splnia všetky povinnosti uložené v rozhodcovskom rozsudku, ktorý nie je možné zrušiť z dôvodov ako pri obnove konania podľa osobitného zákona. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že rozhodcovskou doložkou uvedenou v tomto bode nie je dotknuté právo predložiť spor na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému všeobecnému súdu, pričom toto právo zaniká podaním žaloby na rozhodcovský súd uvedený vyššie.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Dátum platnosti obchodných podmienok od 15.10.2015

Kováč Ján
konateľ

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram